Läs mer online

Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum

Rapport från en tvådagars workshop som hölls på Skogskyrkogården i november 2016. Rapporten redogör för resultaten i tre delmoment: karakterisering av ljudmiljön, förslag på förändringar av ljudmiljön, samt test av förändringar av ljudmiljön (maskering). Workshopen genomfördes inom ramarna för vinnova-projektet Stadens hållbara ljudrum. Läs rapporten som pdf.

Akustisk design

Spola snacket om buller – prata istället om ljudkvalitet! Björn Hellström. För fler artiklar av Hellström, klicka här.

Akustisk Design, vad är det?

Björn Hellström skriver om Akustisk design, ljudkvalitet, elektroakustik och arkitektur. Bygg & Teknik nr 3, 1999

Ljudbok

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Buller och hälsa

Mossberg, Frans (red.) (2006). Buller och hälsa. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 1 – Buller och Hälsa, från symposium 13 januari 2006. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf.

Manifest för en bättre ljudmiljö

Manifest i 33 punkter. Utformat vid Kungliga musikaliska akademien av Stig Arlinger, Bengt Holmstrand, Henrik Karlsson, Leo Nilsson, Ludvig Rasmusson, Torbjörn Stockfelt, Ola Stockfelt och Mikael Strömberg. Beställ | Pdf

Dirigera stadens orkester

Generell introduktion till planering för ljudlandskap med särskild tonvikt på ljudkonst och högtalarljud. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010. Av Gunnar Cerwén. Pdf

Med öra för rummet

Artikel i Arkitekten Nr. 5 2010. Björn Hellström är först i Sverige med titeln Akustisk designer. I senaste numret följerArkitekten med honom på en ljudpromenad genom Stockholm. Installationer vid bland annat Mariatorget och Gallerian besöks. Läs online

Ljudlandskap

Ljudlandskap är en samhällsresurs vi måste ta på allvar. (Sammanfattning ur Plan nr 2-3 2010). Östen Axelsson.
Läs online

Sounds of history

Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 6 – Sounds of History, från symposium 27 oktober 2007. Redaktör: Frans Mossberg. PdfBeställ

Open ears

Kanadensiska forskaren Murray Schafer, initiativtagare till World Soundscape project och författare till bl.a. The Soundscape – The tuning of The world reflekterar om lyssnande genom tiderna.

Artiklar i media

Botanic sounds

Läs om ljudkonstutställningen vid Göteborgs botaniska trädgård 2009. Av Sven Rånlund. Botanic sounds hemsida

Henrik Karlsson om ljudets landskap

I framtiden kommer det vara lika viktigt att utforma det ”akustiska rummet” som det visuella. Henrik Karlsson. SVD Kultur & Nöje 2004.

En värld byggd av ljud

Om Ljuddesign och Ljudarkitektur i den moderna världen. Henrik Karlsson i Sydsvenskan 2005.

Tysta hörlurar

Fasutsläckning i hörlurar. Teknik där omgivningens ljudvågor noteras och spgelvänds vilket ger en utsläckning av ljudet. Tidningen M3. Active Noise Control.

Stadens ljud gör sig hörda

Helt nya ljud kommer fram när Stockholm spärras av för kungligt bröllop. Susanna Baltscheffsky. Artikel i SVD 2010

Ljud gör ambulanstur behaglig

I ambulanser finns många ljud från apparater och avancerad utrustning, som kan verka stressande på patienten. Därför ska man nu tillföra ljud som täcker över dessa och samtidigt verkar lugnande på patienterna. Politiken

Tysta elbilar måste utrustas med varningsljud

Artikel i Ny Teknik om de nya farliga elbilarna som är så tysta att de måste ljudsättas. Även inne i bilarna har det blivit för tyst och ett varningssystem håller på att utvecklas. Reportage i SR.

Göteborg har ett bra ljud

Professor Torbjörn Stockfelt intervjuas om stadens ljud. Av Christer Wigerfelt i tidningen Alba. 1997.

Kakofoni blir symfoni

SVD. 8 augusti 2010. Om Håkan Lidbos kakafoni på Sergel Torg som inledde kulturfestivalen 2010. Av Jenny Damberg.

Stadens ljud och oljud

Ett besök med professor Björn Hellström vid Mariatorget i Stockholm. Ljudinstallationer, ljud och oljud diskuteras. LOTidningen / Lena Gunnars

Brus blir bris om tanken är den rätta.

Artikel i SVD. 18 augusti 2011. Vad beror det på att ljud från naturen är mer uppskattade än tekniska ljud. Brus från hav och trafik är tex. väldigt lika i sin uppbyggnad frekvensmässigt, men upplevs ändå väldigt olika. Av Anna Asker.

Moderniteten formade sitt eget ljudlandskap

Den moderna storstadens tilltagande oväsen väckte under 1900-talets första decennier en ljudhygienisk motreaktion. Idealet – ett klart, kontrollerat, brusfritt ljud – kom även att prägla såväl akustikforskningen som den kommersiella radion och ljudfilmen. SVD 2009. Av: Mats Björkin, filmvetare.

Hur vi kom att överrösta naturen

Maskiner, mobiler, surrande fläktar – i takt med att bullret blir en allt större del av vår vardag växer intresset för ljudlandskapets historia. I en ny bok skriver Jean-Michel Delacomptée om tystnad, brus – och ljud som kränkning. SVD Jeana Jarlsbo 2012.

Hur ska bullret klaras i H+området?

För att kunna bygga så många bostäder som tänkt i H+området krävs avsteg från riktvärdena för trafik- och industribuller. Men länsstyrelsen ifrågasätter den föreslagna bullerpolicyn. Helsinborgs dagblad 2012. Jonas Nilsson.

Allmän litteratur

Amphoux Pascal. 1993. L’identité sonore des villes Européennes – Guide méthodologique, à l’usage des gestionnaires de la ville, no. 117, Cresson/Irec.

Augoyard, J-F. 1991:15. La Qualité Sonore des Espaces Habités (Sonic Quality in the Living Enivronment). Grenoble: Prestoprint.

Augoyard, J-F. 1995. L’environment sensible et les ambiances architecturales. L’Espace géographique, nr 4.

Augoyard, Jean, and Henry Torgue. 2006. Sonic experience:  a guide to every day sounds. Montreal: Mc-Gill-Queen’s University Press.

Botteldooren, De Coensel, Van Renterghem, Dekoninck & D. Gillis. (2008). The urban soundscape a different perspective. In G. Allaert and F. Witlox (eds.), Sustainable mobility in Flanders: The livable city, pages 177-204. Institute for Sustainable Mobility, Ghent University, Belgium. Läs som pdf.

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

Dyrssen, Catharina. (1998). Eyes Letting Go. I Schafer & Järviluoma (red.) Northern Soundscapes – yearbook of Soundscape studies, vol. 1.

Dyrssen, Catharina. (1995). Musikens rumMetaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola.

Dyrssen, Catharina. (2007). Stadens rytmer: Rummet och ljuden. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2007 (54) Beställ.

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hellström Björn. Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf

Ipsen, Erik & Leth Rasmussen, Marie (red.) (2008). Akustisk design: ljudet från arkitektur. Valby: Danoline.

Järviluoma, Helmi & Wagstaff, Gregg (red.) (2002). Soundscape studies and methods. Helsinki: Department of Art, Literature and Music, Univerity of Turku.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson Henrik (red.) 1995. Manifest för en bättre ljudmiljö. Kungliga musikaliska akademien och Ljudmiljöcentrum i Lund.  Beställ | Pdf

Karlsson, Henrik (red.) 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Conference Papers. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Karlsson, Henrik. 1982. Ljudvärldar. Nya forskningsfält för musikforskare. Pdf. Svensk tidskrift för musikforskning.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. From awareness to action. Proceedings from ”Stockholm, Hey Listen!”. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Kockelkorn A, Kleilein D, Pagels G und Stabenow C (Redaktörer) 2008 Tuned City – between sound- and space speculation. Kook Books

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

Mildner, Anders (2012). Koltrasten som trodde att den var en ambulans. 1. uppl. Stockholm: Volante

Pallasmaa, Juhani. 2005. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses. 2Rev Ed ed. Chichester: Academy Press.

Rasmussen, Steen Eiler. 1964. Experiencing Architecture - 2nd Edition. London: The Mit Press.

Rasmusson Ludvig 1985. Städernas musik i framtiden. Sekretariatet för framtidsstudier. FRN Framtidsdebatt, nr 2.

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Schafer, Robert Murray 1996. Ljudbildning – 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud Bo Ejeby Förlag.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Sterne, Jonathan (red.) (2012). The sound studies reader. New York: Routledge

Strömberg Mikael & Johnsson Henrik. (1993). Terra Nova. Människornas stad i staden. I: Karlsson, Henrik (redaktör). Musik & morgondag. Stockholm: Kungl. Musikaliska akad. i samarbete med Institutet för framtidsstudier

Strömberg Mikael. 2008. Ljudbiblioteket. Illustrationer: Pirinen Joakim. H:ström text & kultur.

Torgue, Jean-Francois & Henry Augoyard (redaktörer). (2006). Sonic Experience. New York: Mcgill Queens Univ Pr.

Truax. B. 1984. Acoustic Communication. Jersey: Abex Publishing Co.

Zardini, Mirko (redaktör). (2006). Sense of the City: An Alternate Approach to Urbanism. Canadian Centre for Architecture

Zumthor, Peter. (2006). Atmospheres: Architectural Environments – Surrounding Objects. 1 ed. Berlin : Birkhauser: Birkhäuser Basel.

Soundscape design

Anderson, Mulligan & Goodman (1984). Effects of vegetation on human response to sound. Journal of Arboriculture. 10(2). Läs online.

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Botteldooren, De Coensel, Van Renterghem, Dekoninck & D. Gillis. (2008). The urban soundscape a different perspective. In G. Allaert and F. Witlox (eds.), Sustainable mobility in Flanders: The livable city, pages 177-204. Institute for Sustainable Mobility, Ghent University, Belgium. Läs som pdf.

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Brown, A. L. & Rutherford, S. 1994.  Using the sound of water in the city, Landscape Australia 2, pp. 103–107. Mer info.

Bucur, Voichita. (2006). Urban forest acoustics. 1st ed. Berlin: Springer

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Dawson (1988). Flight, Fancy and the Garden’s song. Landscape Journal. 7(2):170-175. Abstract

DeGraaf, R.M. (2002).Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds; University Press of New England: Hanover, NH, USA,

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

Designing Soundscape for Sustainable urban development. (2010). Proceedings från konferensen i Stockholm med samma namn. Oktober 2010. Pdf | Konferenshemsidan

Engström & Stjerna (2006). Ljudkonst: rumsliga aspekter, Tidskriften Nutida musik, temanummer. Beställ

Forman, R.T.T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities; Cambridge University Press: Cambridge, UK.

Föllmer Golo. 1999. Klangkunst. Tönende objekte und klingende Räume. Laber-verlag.

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors, Per. 2001. Vattenplask – historiens mesta stadsljud, Miljöforskning, 2001:3, pp. 24-26., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hellström Björn. Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf

Hellström Björn. 2010. Akustisk design och hållbar stadsutveckling, I: Bygg & Teknik nr 3, 2010. Läs som pdf.

Hellström, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. (2011). Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? Journal of Sonic Studies.

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Hellström, Björn. (2011). Slow Sound Art - modell för hållbara ljudinstallationer. Vetenskapsrådets årsbok Form och färdriktning.

Hellström Björn 2001. Modelling of Sounds in Public Space. Conference paper: Sound Practice, College of Arts, Totnes, England, 16-20. Läs som pdf.

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Ipsen, Erik & Leth Rasmussen, Marie (red.) (2008). Akustisk design: ljudet från arkitektur. Valby: Danoline.

Kang/Yang. (2005) Soundscape and Sound preference in urban squares: A Case study in Sheffield. Journal of Urban Design 10. 2005. Abstract.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Conference Papers. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. From awareness to action. Proceedings from ”Stockholm, Hey Listen!”. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Kockelkorn A, Kleilein D, Pagels G und Stabenow C (Redaktörer) 2008 Tuned City – between sound- and space speculation. Kook Books

LaBelle Brandon. (2006). Background noise: Perspectives on sound art. Continuum international publishing group

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

Minard, Robin. (1993). Sound Environments. Länk 1999 Silent music – between sound art and acoustic design

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Nikolajew, Maja. 2008. Att uppleva vattnet. Moviums Gröna Fakta Nr. 3.

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006b). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Raimbault, M. Dubois, D. (2005). Urban Soundscapes: Experiences and knowledge. Cities.Vol. 22. Issue 5. Pages 339-350. Abstract.

Rydén, Leif & Hellström Björn 2005. Akustisk design i Citybanan. Bygg & Teknik, Nr 3 2005. Läs som pdf.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Torehammer, Clas och Hellström Björn. (2012). Nine sound-art installations in public space. Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

Allmänt om Soundscape design

Botteldooren, De Coensel, Van Renterghem, Dekoninck & D. Gillis. (2008). The urban soundscape a different perspective. In G. Allaert and F. Witlox (eds.), Sustainable mobility in Flanders: The livable city, pages 177-204. Institute for Sustainable Mobility, Ghent University, Belgium. Läs som pdf.

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

Designing Soundscape for Sustainable urban development. (2010). Proceedings från konferensen i Stockholm med samma namn. Oktober 2010. Pdf | Konferenshemsidan

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Hellström Björn. Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf

Hellström Björn. 2010. Akustisk design och hållbar stadsutveckling, I: Bygg & Teknik nr 3, 2010. Läs som pdf.

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Kang/Yang. (2005) Soundscape and Sound preference in urban squares: A Case study in Sheffield. Journal of Urban Design 10. 2005. Abstract.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Conference Papers. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. From awareness to action. Proceedings from ”Stockholm, Hey Listen!”. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Kockelkorn A, Kleilein D, Pagels G und Stabenow C (Redaktörer) 2008 Tuned City – between sound- and space speculation. Kook Books

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Raimbault, M. Dubois, D. (2005). Urban Soundscapes: Experiences and knowledge. Cities.Vol. 22. Issue 5. Pages 339-350. Abstract.

Rydén, Leif & Hellström Björn 2005. Akustisk design i Citybanan. Bygg & Teknik, Nr 3 2005. Läs som pdf.

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Akustik och avskärmning

Anderson, Mulligan & Goodman (1984). Effects of vegetation on human response to sound. Journal of Arboriculture. 10(2). Läs online.

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Bucur, Voichita. (2006). Urban forest acoustics. 1st ed. Berlin: Springer

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Ipsen, Erik & Leth Rasmussen, Marie (red.) (2008). Akustisk design: ljudet från arkitektur. Valby: Danoline.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006b). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Maskering

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.

Brown, A. L. & Rutherford, S. 1994.  Using the sound of water in the city, Landscape Australia 2, pp. 103–107. Mer info.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors, Per. 2001. Vattenplask – historiens mesta stadsljud, Miljöforskning, 2001:3, pp. 24-26., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Hellström, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. (2011). Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? Journal of Sonic Studies.

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

LaBelle Brandon. (2006). Background noise: Perspectives on sound art. Continuum international publishing group

Minard, Robin. (1993). Sound Environments. Länk 1999 Silent music – between sound art and acoustic design

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Torehammer, Clas och Hellström Björn. (2012). Nine sound-art installations in public space. Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

Atmosfär

Spaces Speak, Are You Listening?

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Naturljud

Anderson, Mulligan & Goodman (1984). Effects of vegetation on human response to sound. Journal of Arboriculture. 10(2). Läs online.

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Brown, A. L. & Rutherford, S. 1994.  Using the sound of water in the city, Landscape Australia 2, pp. 103–107. Mer info.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Dawson (1988). Flight, Fancy and the Garden’s song. Landscape Journal. 7(2):170-175. Abstract

DeGraaf, R.M. (2002).Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds; University Press of New England: Hanover, NH, USA,

Forman, R.T.T. (2014). Urban Ecology: Science of Cities; Cambridge University Press: Cambridge, UK.

Hedfors, Per och Larsson, Ulla. 2004. Formge ljudlandskap i stadsmiljö, Miljöforskning, 2004:2., pp. 8-9., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per och Westerlund Carola. 2004. Hur ska parken klinga? Moviums Gröna Fakta Nr 6. Beställ

Hedfors, Per. 2001. Vattenplask – historiens mesta stadsljud, Miljöforskning, 2001:3, pp. 24-26., FORMAS. Pop.vetenskaplig tidskrift.

Hedfors, Per. (2002). Med öppna öron för trädgård. Fakta Trädgård fritid nr 87.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Nikolajew, Maja. 2008. Att uppleva vattnet. Moviums Gröna Fakta Nr. 3.

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Planeringsmodeller

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, Wingren & Qviström 2016. Evaluating soundscape intentions in landscape architecture: a study of competition entries for a new cemetery in Järva, Stockholm. Journal of environmental planning and management. Länk till pdf. (Manuskript, accepterad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09640568.2016.1215969)

Designing Soundscape for Sustainable urban development. (2010). Proceedings från konferensen i Stockholm med samma namn. Oktober 2010. Pdf | Konferenshemsidan

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Raimbault, M. Dubois, D. (2005). Urban Soundscapes: Experiences and knowledge. Cities.Vol. 22. Issue 5. Pages 339-350. Abstract.

Ljudkonst och högtalare

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, Gunnar (2010). Dirigera stadens orkester. Movium-Bulletinen Nr. 1-2 2010.

Designing Soundscape for Sustainable urban development. (2010). Proceedings från konferensen i Stockholm med samma namn. Oktober 2010. Pdf | Konferenshemsidan

Engström & Stjerna (2006). Ljudkonst: rumsliga aspekter, Tidskriften Nutida musik, temanummer. Beställ

Föllmer Golo. 1999. Klangkunst. Tönende objekte und klingende Räume. Laber-verlag.

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hellström Björn. Akustisk Design, vad är det? I: Bygg & Teknik nr 3, 1999. Läs som pdf

Hellström Björn. 2010. Akustisk design och hållbar stadsutveckling, I: Bygg & Teknik nr 3, 2010. Läs som pdf.

Hellström, Dyrssen, Hultqvist, Mossenmark. (2011). Modeling the Shopping Soundscape Culture – What kind of acousmatic environment do you want to hear? Journal of Sonic Studies.

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Hellström, Björn. (2011). Slow Sound Art - modell för hållbara ljudinstallationer. Vetenskapsrådets årsbok Form och färdriktning.

Hellström Björn 2001. Modelling of Sounds in Public Space. Conference paper: Sound Practice, College of Arts, Totnes, England, 16-20. Läs som pdf.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. Hör upp! Stockholm Hey Listen! Conference Papers. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

Karlsson, Henrik (red.) 1998. From awareness to action. Proceedings from ”Stockholm, Hey Listen!”. Stockholm: Kungliga Musikaliska akademien.

LaBelle Brandon. (2006). Background noise: Perspectives on sound art. Continuum international publishing group

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

Minard, Robin. (1993). Sound Environments. Länk 1999 Silent music – between sound art and acoustic design

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Rydén, Leif & Hellström Björn 2005. Akustisk design i Citybanan. Bygg & Teknik, Nr 3 2005. Läs som pdf.

Torehammer, Clas och Hellström Björn. (2012). Nine sound-art installations in public space. Conference paper: InterNoise 2012, New York, 19-22 August 2012

Upplevelse av ljud

Adevi & Lieberg (2011). Stress rehabilitation through garden therapy: A caregiver perspective on factors considered most essential to the recovery process. Urban forestry & urban greening 11. 51-58.

Alvarsson, Wiens & Nilsson (2010). Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International Journal of Environmental Research and Public Health: 7(3), 1036-1046 Läs online.

Anderson, Mulligan, Goodman & Regan (1983). Effects of sounds on preferences for outdoor settings. Environ. Behaviour 15(5), 539-556. Abstract

Anderson, Mulligan & Goodman (1984). Effects of vegetation on human response to sound. Journal of Arboriculture. 10(2). Läs online.

Annerstedt, Matilda. 2011. Nature and Public Health: Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention. Doktorsavhandling vid fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp. Pdf

Annerstedt, Jönsson, Wallergård, Johansson, Karlson, Grahn, Hansen & Währborg (2013). Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest – results from a pilot study. Physiology & Behavior 118, 240-250.

Augoyard, Jean, and Henry Torgue. 2006. Sonic experience:  a guide to every day sounds. Montreal: Mc-Gill-Queen’s University Press.

Berglund, & Nilsson (2006). On a tool for measuring soundscape quality in urban residential areas. Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.

Berglund, Eriksen & Nilsson (2001). Exploring perceptual content in soundscapes. In: Sommerfeld, Kompass & Lachmann (Red.), Fechner Day (s. 279-284). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers. Läs som pdf.

Bergman, Västfjäll, Sköld & Fransson (2011). Sound preference as a moderator to restorative environments. Abstract i: Proceedings – 6th Forum Acusticum 2011: Aalborg, 27 June – 1 July. Läs abstract

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Böhme, Gernot. 2000. Acoustic Atmospheres. I: Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, vol. 1 Nr. 1 2000. Pdf.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Carles José Luis, Barrio Isabel López och de Luzio José Vicente. (1999). Sound influence on landscape values. Landscape and Urban Planning 43. Abstract

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

DeGraaf, R.M. (2002).Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds; University Press of New England: Hanover, NH, USA,

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

Dyrssen, Catharina. (1995). Musikens rumMetaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola.

Dyrssen, Catharina. (2007). Stadens rytmer: Rummet och ljuden. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2007 (54) Beställ.

Gaver, William W. (1993). What in the world do we hear? An ecological approach to auditory source perception. Ecological Psychology 5. Pdf

Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström (2007). Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas. Landscape and Urban Planning. Volym 83. Issues 2-3. Pages 115-126

Gidlöf-Gunnarsson, A., Öhrström, E., & Öhrgren, M. (2007). Noise annoyance and restoration in different courtyard settings: Laboratory experiments on audio-visual interactions. Inter Noise 2007, Istanbul 28-31 August. Paper IN07_117. (Pdf).

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hellström, Nilsson, Axelsson, Lundén. (2013). Acoustic Design Artifacts and Methods for Urban Soundscapes (4165), published in Journal of Architectural and Planning Research (JAPR). Läs som pdf.

Hunter, Eickhoff, Pheasant, Douglas, Watts, Farrow, Hyland, Kang, Wilkinson, Horoshenkov & Woodruff (2010). The state of tranquility: subjective perception is shaped by contextual modulation of auditory connectivity. Neuroimage 53(2) 611-618. Abstract.

Jeon, Lee, Hong & Cabrera (2011). Non-auditory factors affecting urban soundscape evaluation. Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 130, Nr. 6 pp. 3761-3770.

Kang/Yang. (2005) Soundscape and Sound preference in urban squares: A Case study in Sheffield. Journal of Urban Design 10. 2005. Abstract.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Karlsson. Henrik. (red.) 1995 Svenska Ljudlandskap. Om hörseln, bullret och tystnaden. Kungliga Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Bo Ejeby Förlag, Göteborg.

Karlsson Henrik (red.) 1995. Manifest för en bättre ljudmiljö. Kungliga musikaliska akademien och Ljudmiljöcentrum i Lund.  Beställ | Pdf

Meyer, Peter R. 1992 Ljudkonst, En bok om radion som skapande medium. Stockholm: Dramatiska Institutet och Proprius förlag.

Moore (2004). An introduction to the psychology of hearing. 5. ed. London: Academic Press

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Nikolajew, Maja. 2008. Att uppleva vattnet. Moviums Gröna Fakta Nr. 3.

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006b). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Nilsson, M. E. & Beglund, B. (2005). Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och parker. Delrapport i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Nilsson, M. E. (2007). Soundscape quality in urban open spaces. Proceedings from Inter-noise 2007 conference. Läs som pdf.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006a). Soundscape quality in suburban green areas and city parks.Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.

Pedersen, E; Larsman, P. (2008). The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of environmental psychology, 28 (4): 379-389 DEC 2008. Google scholar.

Saadatmand, Rejeh, Heravi-Karimooi, Tadrisi, Zayeri, Vaismoradi & Jasper (2013). Effect of nature-based sounds intervention on agitation, anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies. Vol. 50. Issue 7. Abstract

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Viollon, S. Lavandier, C. & Drake, C. (2002). Influence of visual setting on sound ratings in an urban environment. Applied Acoustics. Volume 63, Issue 5, Pages 493–511. | Abstract

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Zumthor, Peter. (2006). Atmospheres: Architectural Environments – Surrounding Objects. 1 ed. Berlin : Birkhauser: Birkhäuser Basel.

Öhrström, E. Skånberg, Svensson, H., & Gidlöf-Gunnarsson A. (2006). Effects of road traffic noise and the benefit of access to quietness. Journal of Sound and Vibration. 295. 40-59. (Abstract)

Allmänt om upplevelse av ljud

Spaces Speak, Are You Listening?

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Acoustic Atmospheres

Böhme, Gernot. 2000. Acoustic Atmospheres. I: Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, vol. 1 Nr. 1 2000. Pdf.

Sensing Cities

Degen, Monica Montserrat. 2008. Sensing Cities: Regenerating Public Life in Barcelona and Manchester (Routledge Studies in Human Geography). New York: Routledge.

What in the world do we hear?

Gaver, William W. (1993). What in the world do we hear? An ecological approach to auditory source perception. Ecological Psychology 5. Pdf

Noise Design

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Musik & Morgondag

Karlsson, Henrik (red.) (1993). Musik & morgondag. Debattbok om musik och stadsljud i framtiden. Stockholm: Kungl. Musikaliska akademien i samarbete med Institutet för framtidsstudier.

Naturljud mot stress

Adevi & Lieberg (2011). Stress rehabilitation through garden therapy: A caregiver perspective on factors considered most essential to the recovery process. Urban forestry & urban greening 11. 51-58.

Alvarsson, Wiens & Nilsson (2010). Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International Journal of Environmental Research and Public Health: 7(3), 1036-1046 Läs online.

Annerstedt, Matilda. 2011. Nature and Public Health: Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention. Doktorsavhandling vid fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp. Pdf

Annerstedt, Jönsson, Wallergård, Johansson, Karlson, Grahn, Hansen & Währborg (2013). Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest – results from a pilot study. Physiology & Behavior 118, 240-250.

Bergman, Västfjäll, Sköld & Fransson (2011). Sound preference as a moderator to restorative environments. Abstract i: Proceedings – 6th Forum Acusticum 2011: Aalborg, 27 June – 1 July. Läs abstract

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

DeGraaf, R.M. (2002).Trees, Shrubs, and Vines for Attracting Birds; University Press of New England: Hanover, NH, USA,

Hunter, Eickhoff, Pheasant, Douglas, Watts, Farrow, Hyland, Kang, Wilkinson, Horoshenkov & Woodruff (2010). The state of tranquility: subjective perception is shaped by contextual modulation of auditory connectivity. Neuroimage 53(2) 611-618. Abstract.

Nikolajew, Maja. 2008. Att uppleva vattnet. Moviums Gröna Fakta Nr. 3.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Saadatmand, Rejeh, Heravi-Karimooi, Tadrisi, Zayeri, Vaismoradi & Jasper (2013). Effect of nature-based sounds intervention on agitation, anxiety, and stress in patients under mechanical ventilator support: A randomised controlled trial. International Journal of Nursing Studies. Vol. 50. Issue 7. Abstract

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Upplevelse av ljud i samspel med andra faktorer

Alvarsson, Wiens & Nilsson (2010). Stress recovery during exposure to nature sound and environmental noise. International Journal of Environmental Research and Public Health: 7(3), 1036-1046 Läs online.

Anderson, Mulligan, Goodman & Regan (1983). Effects of sounds on preferences for outdoor settings. Environ. Behaviour 15(5), 539-556. Abstract

Anderson, Mulligan & Goodman (1984). Effects of vegetation on human response to sound. Journal of Arboriculture. 10(2). Läs online.

Annerstedt, Matilda. 2011. Nature and Public Health: Aspects of Promotion, Prevention, and Intervention. Doktorsavhandling vid fakulteten för Landskapsplanering, SLU, Alnarp. Pdf

Augoyard, Jean, and Henry Torgue. 2006. Sonic experience:  a guide to every day sounds. Montreal: Mc-Gill-Queen’s University Press.

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Böhme, Gernot. 2000. Acoustic Atmospheres. I: Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, vol. 1 Nr. 1 2000. Pdf.

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Carles José Luis, Barrio Isabel López och de Luzio José Vicente. (1999). Sound influence on landscape values. Landscape and Urban Planning 43. Abstract

Cerwén, Gunnar (2016). Urban soundscapes: a quasi-experiment in landscape architecture, Landscape Research, Läs som pdf (Manuskript. Publicerad version: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01426397.2015.1117062)

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Dyrssen, Catharina. (1995). Musikens rumMetaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola.

Dyrssen, Catharina. (2007). Stadens rytmer: Rummet och ljuden. Bebyggelsehistorisk tidskrift 2007 (54) Beställ.

Gidlöf-Gunnarsson & Öhrström (2007). Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas. Landscape and Urban Planning. Volym 83. Issues 2-3. Pages 115-126

Gidlöf-Gunnarsson, A., Öhrström, E., & Öhrgren, M. (2007). Noise annoyance and restoration in different courtyard settings: Laboratory experiments on audio-visual interactions. Inter Noise 2007, Istanbul 28-31 August. Paper IN07_117. (Pdf).

Hunter, Eickhoff, Pheasant, Douglas, Watts, Farrow, Hyland, Kang, Wilkinson, Horoshenkov & Woodruff (2010). The state of tranquility: subjective perception is shaped by contextual modulation of auditory connectivity. Neuroimage 53(2) 611-618. Abstract.

Jeon, Lee, Hong & Cabrera (2011). Non-auditory factors affecting urban soundscape evaluation. Journal of the Acoustical Society of America. Vol. 130, Nr. 6 pp. 3761-3770.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Nilsson, ME; Alvarsson, J; Radsten-Ekman, M; et al. (2010), Auditory masking of wanted and unwanted sounds in a city park. Noise control engineering Journal, 58 (5): 524-531 SEP 2010. Abstract.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006b). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Nilsson, M. E. & Beglund, B. (2005). Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och parker. Delrapport i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006a). Soundscape quality in suburban green areas and city parks.Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.

Pedersen, E; Larsman, P. (2008). The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of environmental psychology, 28 (4): 379-389 DEC 2008. Google scholar.

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Viollon, S. Lavandier, C. & Drake, C. (2002). Influence of visual setting on sound ratings in an urban environment. Applied Acoustics. Volume 63, Issue 5, Pages 493–511. | Abstract

Watts, Chinn & Godfrey (1999). The effects of vegetation on the perception of traffic noise. Applied acoustics. Vol. 56, Issue 1. Pages 39-56. Abstract.

Öhrström, E. Skånberg, Svensson, H., & Gidlöf-Gunnarsson A. (2006). Effects of road traffic noise and the benefit of access to quietness. Journal of Sound and Vibration. 295. 40-59. (Abstract)

Psykoakustik

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Cerwén, G, Tunbjörk, M, Jergmo, F, Hedfors, P och Wingren, C. 2016. Workshop om ljud vid Skogskyrkogården. Rapport för projektet Stadens Hållbara Ljudrum (Vinnova). Moviums rapportserie. Alnarp: Movium. pdf.

Gaver, William W. (1993). What in the world do we hear? An ecological approach to auditory source perception. Ecological Psychology 5. Pdf

Moore (2004). An introduction to the psychology of hearing. 5. ed. London: Academic Press

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Vilka ljud är mest uppskattade?

Berglund, & Nilsson (2006). On a tool for measuring soundscape quality in urban residential areas. Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.

Berglund, Eriksen & Nilsson (2001). Exploring perceptual content in soundscapes. In: Sommerfeld, Kompass & Lachmann (Red.), Fechner Day (s. 279-284). Lengerich, Germany: Pabst Science Publishers. Läs som pdf.

Carles José Luis, Barrio Isabel López och de Luzio José Vicente. (1999). Sound influence on landscape values. Landscape and Urban Planning 43. Abstract

Cerwén, G., Pedersen, E. & Pálsdóttir, A-M., (2016). The Role of Soundscape in Nature-Based Rehabilitation: A Patient Perspective. International Journal of Environmental Research and Public Health. 13(12), Läs som pdf

Kang/Yang. (2005) Soundscape and Sound preference in urban squares: A Case study in Sheffield. Journal of Urban Design 10. 2005. Abstract.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006b). Noise annoyance and activity disturbance before and after the erection of a roadside noise barrier.Journal of the Acoustical Society of America. 119. 2178-2188. Abstract.

Nilsson, M. E. & Beglund, B. (2005). Upplevd ljudmiljö i stadsnära grönområden och parker. Delrapport i projektet Ljudkvalitet i natur- och kulturmiljöer.

Rådsten-Ekman Maria. 2015. Unwanted wanted sounds: Perception of sounds from water structures in urban soundscapes. Doctoral thesis. Stockholms University. Länk

Nilsson, M. E. (2007). Soundscape quality in urban open spaces. Proceedings from Inter-noise 2007 conference. Läs som pdf.

Nilsson, M. E. & Berglund, B. (2006a). Soundscape quality in suburban green areas and city parks.Acta Acustica united with Acustica, 92. Abstract.

Sasaki, M. (1993). The preference of the various sounds in environment and the discussion about the concept of soundscape design. Journal of the Acoustical Society of Japan (E) 14(3),189-195. Abstract.

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Southworth, M. (1969). The sonic environment in cities. Environment and Behavior 1: 49-70. Abstract.

Kvalitet och atmosfär

Spaces Speak, Are You Listening?

Blesser, Barry, & Salter, Linda-Ruth. 2006 Spaces Speak, Are You Listening?: Experiencing Aural Architecture. London: The Mit Press.

Acoustic Atmospheres

Böhme, Gernot. 2000. Acoustic Atmospheres. I: Soundscape: The Journal of Acoustic Ecology, vol. 1 Nr. 1 2000. Pdf.

Musikens rum

Dyrssen, Catharina. (1995). Musikens rumMetaforer, ritualer, institutioner: en kulturanalytisk studie av arkitektur i och omkring musik. Doktorsavhandling vid Chalmers tekniska högskola.

Noise Design

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Hälsoeffekter av buller

Cerwén, G. 2017. Sound in Landscape Architecture. A Soundscape Approach to Noise. Doctoral Thesis, Department of Landscape Architecture, Planning and Management, SLU Alnarp.

Kang, J. & Schulte-Fortkamp, Brigitte (red.) (2016). Soundscape and the built environment. Boca Raton: Taylor & Francis

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Pedersen, E; Larsman, P. (2008). The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of environmental psychology, 28 (4): 379-389 DEC 2008. Google scholar.

Buller och riktllinjer

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Boverkets sidor och litteratur om buller. Länk.

Boverket 2007. Bostäder och nya ljudkrav.

Boverket 2008. Buller i planeringen. Allmäna råd.

Boverket. 2004. Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Redovisning av regeringsuppdrag, Karlskrona: Boverket.

Boverket 2000. Planera för en god ljudmiljö.

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.

Boverket. 2010. Flygbuller i planeringen Handbok och allmäna råd.

Bucur, Voichita. (2006). Urban forest acoustics. 1st ed. Berlin: Springer

European Environment Agency. Forskning mm. om buller.

EU. Om EU:s arbete och policy för buller.

Hedfors Per. (2002). Ljudlandskap i MKB. Att utreda påverkan på ljudmiljöer med MKB. Rapport vid Inst. För Landskapsplanering, SLU, Ultuna.

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Kang. J. (2006). Urban sound environment. Spons Architecture Price Book.

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Melin, Peder & Enberg, Anna (2003). Bullerskärmar: aspekter på formgivning. Stockholm: ARKUS

Mossberg, Frans (red.) (2010). Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 9, från symposium 7 maj 2010. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf

Mossberg, Frans (red.) (2006). Buller och hälsa. Ljudmiljöcentrums skriftserie. Rapport nr 1 – Buller och Hälsa, från symposium 13 januari 2006. Redaktör: Frans Mossberg. Beställ | Pdf.

Naturvårdsverket. Riktvärden för buller av olika typer.

Naturvårdsverket. Samlad information för olika typer av buller.

Naturvårdsverket. Buller från vägtrafik.

Naturvårdsverket. 2010. Ljud från vindkraft. Pdf.

Naturvårdsverket. (2007). God ljudmiljö.. mer än bara frihet från buller. Pdf

Naturvårdsverket. 2006. Buller och vibrationer från spårburen linjetrafik. Pdf.

Pedersen, E; Larsman, P. (2008). The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of environmental psychology, 28 (4): 379-389 DEC 2008. Google scholar.

Stadens ljud (200 – Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var riktvärden och buller i förhållande till nybyggnation. Pdf.

Socialstyrelsen Allmäna råd om buller inomhus.

Slutrapport för projektet Stadens ljud, som undersökt riktlinjer för industribuller i förhållande till byggande av den hållbara staden. Pdf

Trafikbuller och planering IV – Med bl.a. enkätstudie av boendes störning. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Trafikbuller och planering II. 2004. Länsstyrelsen i Stockholms län i samarbete med Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Utrednings-och statistikkontoret i Stockholms stad, NCC, Ingemansson Technology AB samt Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond.

Trafikbuller och planering I. 2000 Länsstyrelsen i samarbete med Miljöförvaltningen och Stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad.

Trafikbuller och planering III Ljudkvalitetspoäng. 2006. Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms stad, miljöförvaltningen och ÅF-Ingemansson

WHO Riktlinjer mm. för buller.

WHO (2000). Guidelines for Community Noise (Eds. B. Berglund, T. Lindvall. D. Schwela, & G. Kee-Tai). Geneva: WHO. Länk

WHO (2011) Burden of disease from environmental noise. Quantification of healthy life years lost in Europe. Länk

WHO (2009). Night noise guidelines. Länk

ÅF-Ingemansson Samhälle – Ljud och vibrationer redan i översikts- och detaljplanearbetet.

Åkerlöf, Leif och Hallin, Anne. 2010 Trafikbuller: planering, fällor och myter.

Åkerlöf Leif och Bylund Ulla. 1998. Skönheten och oljudet. Handbok i trafikbullerskydd. Svenska kommunförbundet.

Allmänt om buller

Ljudlandskap i MKB

Hedfors Per. (2002). Ljudlandskap i MKB. Att utreda påverkan på ljudmiljöer med MKB. Rapport vid Inst. För Landskapsplanering, SLU, Ultuna.

Ljudbok

Ljudboken – Ljudportal online med omfattande information om ljud, buller och akustik. (Ljudmiljö för bättre hälsa). Länk.

Buller och bostäder

Boverket 2007. Bostäder och nya ljudkrav.

Boverket. 2004. Tillämpning av riktvärden för trafikbuller vid planering för och byggande av bostäder. Redovisning av regeringsuppdrag, Karlskrona: Boverket.

Boverket 2000. Planera för en god ljudmiljö.

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Stadens ljud (200 – Slutrapport för samarbetsprojektet mellan Helsingborg, Malmö, Göteborg och Stockholm och delegationen för hållbara städer. Huvudfrågan som undersöktes var riktvärden och buller i förhållande till nybyggnation. Pdf.

Socialstyrelsen Allmäna råd om buller inomhus.

Trafikbuller och planering IV – Med bl.a. enkätstudie av boendes störning. Åkerlöf Hallin Akustikkonsult AB,
Länsstyrelsen i Stockholms län och Miljöförvaltningen vid Stockholms stad.

Vindkraftsbuller

Bolin, Nilsson & Khan (2010).  The Potential of Natural Sounds to Mask Wind Turbine Noise. Acta acustica united with acustica. 96 (1): 131-137.

Boverket 2001. Ljud från vindkraftverk. Flera olika aspekter, utbredning, maskering mm.

Naturvårdsverket. 2010. Ljud från vindkraft. Pdf.

Pedersen, E; Larsman, P. (2008). The impact of visual factors on noise annoyance among people living in the vicinity of wind turbines. Journal of environmental psychology, 28 (4): 379-389 DEC 2008. Google scholar.

Vägtrafikbuller

Hosanna. (2013). Forskningsprojektet Hosannas broschyr om effekter av olika gröna åtgärder för reducering av ljud.
Hosannas hemsida Broschyren

Flygbuller

Boverket. 2010. Flygbuller i planeringen Handbok och allmäna råd.

Kommunicera om ljud

Amphoux Pascal. 1993. L’identité sonore des villes Européennes – Guide méthodologique, à l’usage des gestionnaires de la ville, no. 117, Cresson/Irec.

Augoyard, Jean, and Henry Torgue. 2006. Sonic experience:  a guide to every day sounds. Montreal: Mc-Gill-Queen’s University Press.

Brown A.L., Muhar A. (2004). An Approach to Acoustic design of Outdoor space. Journal of environmental planning and management. Vol. 47. No. 6. 827-842 Läs som pdf.

Designing Soundscape for Sustainable urban development. (2010). Proceedings från konferensen i Stockholm med samma namn. Oktober 2010. Pdf | Konferenshemsidan

Hedfors Per. (2003). Site Soundscapes – Landscape Architecture in the Light of Sound. Doktorsavhandling vid Inst. För Stad och Land, SLU, Ultuna. Länk till pdf.

Hedfors & Howell (2011). Urban Sonotopes: Towards a participatory design.  Finnish Journal of Urban Studies, 2011:1, vol. 49, 24-43

Hellström Björn. 2003. Noise Design, Architectural Modelling and the Aesthetics of Urban Acoustic Space. Doktorsavhandling. Bo Ejeby förlag.

Järviluoma, Helmi & Wagstaff, Gregg (red.) (2002). Soundscape studies and methods. Helsinki: Department of Art, Literature and Music, Univerity of Turku.

Karlsson Henrik (red.) 1995. Manifest för en bättre ljudmiljö. Kungliga musikaliska akademien och Ljudmiljöcentrum i Lund.  Beställ | Pdf

Raimbault, M. Dubois, D. (2005). Urban Soundscapes: Experiences and knowledge. Cities.Vol. 22. Issue 5. Pages 339-350. Abstract.

Schafer R.M. 1977. The Tuning of the World. Alfred A. Knopf. New York.

Schafer, Robert Murray 1996. Ljudbildning – 100 övningar i konsten att lyssna och skapa ljud Bo Ejeby Förlag.

Torgue, Jean-Francois & Henry Augoyard (redaktörer). (2006). Sonic Experience. New York: Mcgill Queens Univ Pr.

Truax. B. 1984. Acoustic Communication. Jersey: Abex Publishing Co.

Publikationer Universitetsutbildning

Cerwén, Gunnar. 2009. En känsla av ljud. Den subtila och platsanpassade ljudinstallationen som en del av uterummet. Examensarbete vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp

Alvaker, Karolina. 2008. Akustisk Trädgårdskonst. Att ge sonisk karaktär åt en plats. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp

Blick, Amanda, 2014. Öppna öronen! En blivande landskapsarkitekts utforskande av ljudets roll i platsskapandet.Avancerad nivå, A2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

Andersson, Fredrik, 2014. Bullerproblematik och akustisk design : projektering som verktyg för att bearbeta högre ljudnivåer. Grundnivå, G2E. Alnarp: SLU, Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

Demker, Axel. 2009. Ljudlandskap i kulturmiljöer. Kandidat vid Institutionen för kulturvård. Göteborgs universitet.

Eriksson, Mattias. 2012. Soundscape design – En studie av Linnéparken i Halmstad. Kandidat vid institutionen för fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola.

Erlandsson, Thomas. 2010. Ljudinstallationer i Sveriges utemiljö. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land. SLU, Ultuna.

Gillberg, Frans. 2009. En undersökning av gränssnittet mellan auditiv och visuell platsgestaltning. Examensarbete vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp

Hagman, Tor. 2005. Soundscapes of 56.163 N / 15.585 E - en audiell analys av stadsmiljön i Karlskrona. Master vid TKS, Blekinge Tekniska högskola.

Hedfors Per. 1992. Auditiva stadsrum. Ljud och akustisk utformning i stadslandskapet. Examensarbete vid Institutionen för Landskapsplanering, SLU, Alnarp.

Henriksson, Josefin. 2011. Vegetation och ljudmiljö. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Hesselgren, Anja, 2013. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden. Examensarbete vid Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. SLU, Alnarp.

Lindström, Tove. 2010. De tysta skötselmetoderna : Värdet av bullerfria trädgårdar och tillgången till naturens ljudlandskap. M1-uppsats från Högskolan i Gävle/Akademin för teknik och miljö. Gävle

Larsson, Ulla. 2010. Bostadsgårdens ljudmiljö i stadsbebyggelse. Utformningens betydelse för ljudupplevelsen. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land, SLU, Ultuna

Måring, Fredrik. 2008. Ljud i Landskapsarkitektur - Från buller till kvalitet. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Nordin, Agnes. 2012. Ljudstaden – ljud som sinnesupplevelse och gestaltningsaspekt i det urbana landskapet. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Nitsch Kristina. 2006. Ljud eller oljud? Planering av goda ljudmiljöer. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land, SLU, Ultuna.

Nordin, Nanna. 2013. Ljudens plats - Om utformning och upplevelse av den akustiska miljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Nyström, Joakim 2007. Akustisk design. Kvalitativa metoder för inventering och design av fysiska miljöer. Examensarbete vid Institutionen för Arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.

Pallin Sara. 2010. Vad hör du? Ljudets betydelse för en plats. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.

Risberg Ulf. 2008. Speaker park Om ljudsättning av utemiljöer. Examensarbete vid Institutionen för Stad och Land, SLU, Ultuna.

Rådsten-Ekman, Maria. 2010. May noisy sound environments be improved by adding pleasant water sounds? Examensarbete vid psykologiska institutionen. Stockholms Universitet.

Tunbjörk Martin 2013. Ljudet av vind i träd och dess inverkan på störning orsakad av trafikbuller. Kandidatexamensarbete vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Luleå Tekniska Universitet.

Wejbro Maria. 2010. Börja Lyssna! Ljuds betydelse för utemiljön. Kandidat vid Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap. SLU, Alnarp.